民俗文化

石湖阻冰联句古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060519 次
《石湖阻冰联句》

朝代:明代

作者: 王鏊

全文:

西首恋松楸,扁舟乘晓发。行行抵斯湖,望望指巨缺。

曾水塞长河,流澌截轻筏。大块噫馀威,玄冥令仍冽。

帆集比鱼鳞,岸妥蜕龙骨。人断越城桥,雁杳尧峰齾。

嵯峨峙玉山,璀璨恍银阙。或碎若彫锼,或铦如斧钺。

或垂如玉钗,或拄若象笏。鳌足欹莫支,鹏背负如阏。

造烦鲁遽工,解倩师襄掣。夏虫语应疑,宵狐涉还歇。

戒自履霜初,藏岂凌阴节。山腰助谽谺,泽腹增嵽嵲。

上下眩坤乾,东西混吴粤。王祥鲤莫持,孟宗笋堪掘。

国忠信难倚,灵均未须淈。进如狼跋胡,行乃车无軏。

舟子立招招,行人忧忽忽。一苇那能航,五丁未渠伐。

飞渡谅斯难,来归怪时咄。况当阳生辰,正值春王月。

谁乘浮海桴,莫借凌波袜。行止岂偶然,聊歌记颠蹶。

拼音:

xī shǒu liàn sōng qiū, piān zhōu chéng xiǎo fā. xíng xíng dǐ sī hú, wàng wàng zhǐ jù quē. céng shuǐ sāi cháng hé, liú sī jié qīng fá. dà kuài yī yú wēi, xuán míng lìng réng liè. fān jí bǐ yú lín, àn tuǒ tuì lóng gǔ. rén duàn yuè chéng qiáo, yàn yǎo yáo fēng yà. cuó é zhì yù shān, cuǐ càn huǎng yín quē. huò suì ruò diāo sōu, huò xiān rú fǔ yuè. huò chuí rú yù chāi, huò zhǔ ruò xiàng hù. áo zú yī mò zhī, péng bēi fù rú è. zào fán lǔ jù gōng, jiě qiàn shī xiāng chè. xià chóng yǔ yīng yí, xiāo hú shè hái xiē. jiè zì lǚ shuāng chū, cáng qǐ líng yīn jié. shān yāo zhù hān xiā, zé fù zēng dié niè. shàng xià xuàn kūn gān, dōng xī hùn wú yuè. wáng xiáng lǐ mò chí, mèng zōng sǔn kān jué. guó zhōng xìn nán yǐ, líng jūn wèi xū gǔ. jìn rú láng bá hú, xíng nǎi chē wú yuè. zhōu zǐ lì zhāo zhāo, xíng rén yōu hū hū. yī wěi nà néng háng, wǔ dīng wèi qú fá. fēi dù liàng sī nán, lái guī guài shí duō. kuàng dāng yáng shēng chén, zhèng zhí chūn wáng yuè. shuí chéng fú hǎi fú, mò jiè líng bō wà. xíng zhǐ qǐ ǒu rán, liáo gē jì diān jué.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具