民俗文化

宿大通和尚塔,敬赠如上人,兼呈常、孙二山人古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060774 次
《宿大通和尚塔,敬赠如上人,兼呈常、孙二山人》

朝代:唐代

作者: 崔曙

全文:

支公已寂灭,影塔山上古。更有真僧来,道场救诸苦。
一承微妙法,寓宿清净土。身心能自观,色相了无取。
森森松映月,漠漠云近户。岭外飞电明,夜来前山雨。
然灯见栖鸽,作礼闻信鼓。晓霁南轩开,秋华净天宇。
愿言出世尘,谢尔申及甫。

拼音:

zhī gōng yǐ jì miè, yǐng tǎ shān shàng gǔ. gèng yǒu zhēn sēng lái, dào chǎng jiù zhū kǔ. yī chéng wēi miào fǎ, yù sù qīng jìng tǔ. shēn xīn néng zì guān, sè xiàng liǎo wú qǔ. sēn sēn sōng yìng yuè, mò mò yún jìn hù. lǐng wài fēi diàn míng, yè lái qián shān yǔ. rán dēng jiàn qī gē, zuò lǐ wén xìn gǔ. xiǎo jì nán xuān kāi, qiū huá jìng tiān yǔ. yuàn yán chū shì chén, xiè ěr shēn jí fǔ.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具