民俗文化

莫釐登高卷古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060352 次
《莫釐登高卷》

朝代:明代

作者: 沈周

全文:

洞庭雨山浮具区,金庭玉柱仙所都。翰林王君列仙儒,住隔万顷玻璃湖。

洪涛巨浪相吞屠,我欲从之老命虞。海东文侯眼孔大,视之不与坳堂殊。

眼中之人不可呼,翩然往就乔之凫。文侯文侯实尹吴,所治百里山水俱。

山灵河伯受约束,疑为后拥仍前驱。高登莫釐尽奇观,云古未始今当无。

白波青嶂坐可挹,红妆细马来敢污。两人傲睨万象表,但恐笑语天人狙。

挥毫抚景间杯酌,作文竞与山描摹。湖山洵美我未识,翻意斯文相厚诬。

缘文作画强鄙夫,正如擿埴求其途。茫茫意会复有咏,长安西笑何其迂。

有生不游山亦诮,手搔白发吁嗟乎。

拼音:

dòng tíng yǔ shān fú jù qū, jīn tíng yù zhù xiān suǒ dōu. hàn lín wáng jūn liè xiān rú, zhù gé wàn qǐng bō lí hú. hóng tāo jù làng xiāng tūn tú, wǒ yù cóng zhī lǎo mìng yú. hǎi dōng wén hóu yǎn kǒng dà, shì zhī bù yǔ ào táng shū. yǎn zhōng zhī rén bù kě hū, piān rán wǎng jiù qiáo zhī fú. wén hóu wén hóu shí yǐn wú, suǒ zhì bǎi lǐ shān shuǐ jù. shān líng hé bó shòu yuē shù, yí wèi hòu yōng réng qián qū. gāo dēng mò lí jǐn qí guān, yún gǔ wèi shǐ jīn dāng wú. bái bō qīng zhàng zuò kě yì, hóng zhuāng xì mǎ lái gǎn wū. liǎng rén ào nì wàn xiàng biǎo, dàn kǒng xiào yǔ tiān rén jū. huī háo fǔ jǐng jiān bēi zhuó, zuò wén jìng yǔ shān miáo mó. hú shān xún měi wǒ wèi shí, fān yì sī wén xiāng hòu wū. yuán wén zuò huà qiáng bǐ fū, zhèng rú tī zhí qiú qí tú. máng máng yì huì fù yǒu yǒng, cháng ān xī xiào hé qí yū. yǒu shēng bù yóu shān yì qiào, shǒu sāo bái fà xū jiē hū.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具