民俗文化

赏春与强景明伴读联句古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3059910 次
《赏春与强景明伴读联句》

朝代:明代

作者: 朱诚泳

全文:

青春寻乐事,受简召群仙。鸟外张油幕,花前设绮筵。

小阶芳草合,深苑锦云鲜。山色开图画,莺声错管弦。

园桃迎我笑,宫柳正人眠。浸酒挼花蕊,供茶煮竹鞭。

深杯休放却,高兴更相牵。睿制容相续,清词敢售妍。

水鱼元有合,雨露自无边。敢谓邹枚盛,尤惭董贾贤。

多应怜气味,不是慕荤膻。令出催金钵,诗成唾锦笺。

陈思才独盛,妙思入幽玄。

拼音:

qīng chūn xún lè shì, shòu jiǎn zhào qún xiān. niǎo wài zhāng yóu mù, huā qián shè qǐ yán. xiǎo jiē fāng cǎo hé, shēn yuàn jǐn yún xiān. shān sè kāi tú huà, yīng shēng cuò guǎn xián. yuán táo yíng wǒ xiào, gōng liǔ zhèng rén mián. jìn jiǔ ruá huā ruǐ, gōng chá zhǔ zhú biān. shēn bēi xiū fàng què, gāo xìng gèng xiāng qiān. ruì zhì róng xiāng xù, qīng cí gǎn shòu yán. shuǐ yú yuán yǒu hé, yǔ lù zì wú biān. gǎn wèi zōu méi shèng, yóu cán dǒng jiǎ xián. duō yīng lián qì wèi, bú shì mù hūn shān. lìng chū cuī jīn bō, shī chéng tuò jǐn jiān. chén sī cái dú shèng, miào sī rù yōu xuán.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具