民俗文化

送星士李子益古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060770 次
《送星士李子益》

朝代:明代

作者: 王慎中

全文:

奇谈巧中似君无,却把灵占过野居。久纵閒心遗失得,宁凭閟术问盈虚。

夕阳正值青尊尽,秋气渐看锦树疏。莫向他人道名姓,草莱今已掩荒庐。

拼音:

qí tán qiǎo zhōng shì jūn wú, què bǎ líng zhàn guò yě jū. jiǔ zòng xián xīn yí shī dé, níng píng bì shù wèn yíng xū. xī yáng zhèng zhí qīng zūn jǐn, qiū qì jiàn kàn jǐn shù shū. mò xiàng tā rén dào míng xìng, cǎo lái jīn yǐ yǎn huāng lú.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具