民俗文化

康熙二十年七月二十一日赐宴瀛台兼颁彩币莲藕恭纪百韵古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061382 次
《康熙二十年七月二十一日赐宴瀛台兼颁彩币莲藕恭纪百韵》

朝代:清代

作者: 周清原

全文:

上苑依丹禁,秋光灿御筵。恭逢宸宴日,庆溢太平年。

池柳笼初旭,宫槐散晓烟。津梁银汉近,台殿翠微连。

共喜君恩召,遥随中使传。济跄临水槛,览眺坐楼船。

渐觉兰桡动,浑疑锦缆牵。波明浮采鹢,槎汎挟飞仙。

樯转文鸾舞,凫趋细浪漩。珠帘围翡翠,绣幄绘丹铅。

荇带翻风直,荷珠拂棹圆。仙台初顾盼,瀛海试寻沿。

百道如瀍涧,千株尽?楩。维舟登辇路,委佩肃官联。

映日彤霞丽,裁云缛锦鲜。机丝来夜月,衮绣簇连钱。

御帕遥笼处,天章回烂然。携供青玉案,掩映紫茸毡。

殊眷缤纷下,微名次第编。上公先拜手,百职尽随肩。

捧出荣光散,颁来表里全。制衣将粲粲,束帛各戋戋。

名纸题还湿,文缣看愈妍。鹓行齐蹈舞,绮席更明蠲。

花下重茵布,池头彩幔褰。人疑霄汉上,坐傍水云边。

脯是麒麟擘,瓯皆琬琰镌。和羹随鼎鼐,香气杂兰荃。

饭煮长腰米,鳞烹缩项鳊。含情思在藻,得意欲忘筌。

广座容言笑,长林喜静便。膳从螭陛撤,茗用凤团煎。

饱德惭何补,承恩未许还。徘徊同憩石,徙倚更临渊。

鱼戏穿波出,鸥闲结伴眠。红蕖犹烂缦,碧濑自潺湲。

鼓腹蓬瀛侧,凝眸云树巅。乔枝巢海鹤,古木噪秋蝉。

纵览探芳径,澄怀净俗缘。来游歌岂弟,素食愧清涟。

皎皎臣心似,温温敕语宣。班行重接席,珍错复加笾。

杯斝传三殿,壶浆下九天。氤氲香作雾,芬飶酒如泉。

曼倩怀应满,相如渴已痊。劝酬来近侍,斟酌遣中涓。

盘捧原承露,杯深似吸川。皇仁洵蔼蔼,帝赍复惓惓。

燕笑于胥乐,威仪罔或愆。称觥多誉处,交鬯共缠绵。

昼已勤三接,荣诚胜九迁。欢呼灵沼畔,尽醉至尊前。

耳热犹端恪,颜酡敬折旋。匪躬恒蹇蹇,举趾觉仙仙。

远树凉飙动,遥峰落照悬。已叨金殿宴,犹羡玉河莲。

紫菂凌波细,青房浥露坚。托根蟠太液,拟璧产蓝田。

翠盖闲披拂,琼枝久蔓延。弱茎芳芷伴,劲节素丝缠。

绰约姿偏艳,珠玑实更骈。倚风横澡雪,带月静联拳。

岂受污泥滓,宜同沆瀣研。菰蒲随泛泛,菱芡并娟娟。

爰速兰舟去,群将翠蒂搴。怀珠初出水,拱璧已盈阡。

荡漾停双桨,芬芳列八砖。堆云真叆叇,积翠更葱芊。

宠命何蕃锡,分携得自专。朵颐知味美,熨齿沐恩偏。

醉醑同怀惠,倾葵共勉旃。敢云簪彩笔,漫自理归鞭。

鹓鹭还容与,夔龙任后先。熙和情自洽,踧步犹邅。

珍果盈怀袖,缣缃压锦鞯。宴洵逾镐洛,功已奏黔滇。

万里归皇极,千秋广幅?。西池无匿马,南诏有啼鹃。

版籍金通贡,冈陵永不骞。式功铭鼎卣,文德静戈鋋。

穷鸟犹堪悯,哀鸿更足怜。徵输应暂缓,逋赋每常捐。

武廓皆宁宇,安流已导岍。休风苏疾苦,化日起危颠。

咸凛天威肃,还赓王道平。虚衷勤访洛,讲《易》独尊乾。

精一端心学,危微阐秘诠。渊衷窥邃穆,至治显陶甄。

坐论追伊吕,抡才简许燕。共知瞻主圣,兼颂得臣贤。

民瘼群休喔,官方正矫虔。平章开黼黻,搏击去鹰鹯。

九穗嘉禾实,双歧瑞麦䅌。《箫韶》常隐隐,鼙鼓绝阗阗。

泣罪舒三网,宏封溯八埏。驺虞游大泽,麟趾应春畋。

交泰陈无逸,从游赋有卷。章身荣纂组,励志凛禾廛。

雨露长承此,涓埃尚阙焉。刍荛陪献颂,愧比《上林》篇。

拼音:

shàng yuàn yī dān jìn, qiū guāng càn yù yán. gōng féng chén yàn rì, qìng yì tài píng nián. chí liǔ lóng chū xù, gōng huái sàn xiǎo yān. jīn liáng yín hàn jìn, tái diàn cuì wēi lián. gòng xǐ jūn ēn zhào, yáo suí zhōng shǐ chuán. jì qiāng lín shuǐ kǎn, lǎn tiào zuò lóu chuán. jiàn jué lán ráo dòng, hún yí jǐn lǎn qiān. bō míng fú cǎi yì, chá fàn xié fēi xiān. qiáng zhuǎi wén luán wǔ, fú qū xì làng xuán. zhū lián wéi fěi cuì, xiù wò huì dān qiān. xìng dài fān fēng zhí, hé zhū fú zhào yuán. xiān tái chū gù pàn, yíng hǎi shì xún yán. bǎi dào rú chán jiàn, qiān zhū jǐn? pián. wéi zhōu dēng niǎn lù, wěi pèi sù guān lián. yìng rì tóng xiá lì, cái yún rù jǐn xiān. jī sī lái yè yuè, gǔn xiù cù lián qián. yù pà yáo lóng chù, tiān zhāng huí làn rán. xié gōng qīng yù àn, yǎn yìng zǐ rōng zhān. shū juàn bīn fēn xià, wēi míng cì dì biān. shàng gōng xiān bài shǒu, bǎi zhí jǐn suí jiān. pěng chū róng guāng sàn, bān lái biǎo lǐ quán. zhì yī jiāng càn càn, shù bó gè jiān jiān. míng zhǐ tí hái shī, wén jiān kàn yù yán. yuān xíng qí dǎo wǔ, qǐ xí gèng míng juān. huā xià zhòng yīn bù, chí tóu cǎi màn qiān. rén yí xiāo hàn shàng, zuò bàng shuǐ yún biān. pú shì qí lín bāi, ōu jiē wǎn yǎn juān. hé gēng suí dǐng nài, xiāng qì zá lán quán. fàn zhǔ zhǎng yāo mǐ, lín pēng suō xiàng biān. hán qíng sī zài zǎo, dé yì yù wàng quán. guǎng zuò róng yán xiào, cháng lín xǐ jìng biàn. shàn cóng chī bì chè, míng yòng fèng tuán jiān. bǎo dé cán hé bǔ, chéng ēn wèi xǔ hái. pái huái tóng qì shí, xǐ yǐ gèng lín yuān. yú xì chuān bō chū, ōu xián jié bàn mián. hóng qú yóu làn màn, bì lài zì chán yuán. gǔ fù péng yíng cè, níng móu yún shù diān. qiáo zhī cháo hǎi hè, gǔ mù zào qiū chán. zòng lǎn tàn fāng jìng, chéng huái jìng sú yuán. lái yóu gē qǐ dì, sù shí kuì qīng lián. jiǎo jiǎo chén xīn shì, wēn wēn chì yǔ xuān. bān xíng zhòng jiē xí, zhēn cuò fù jiā biān. bēi jiǎ chuán sān diàn, hú jiāng xià jiǔ tiān. yīn yūn xiāng zuò wù, fēn bì jiǔ rú quán. màn qiàn huái yīng mǎn, xiàng rú kě yǐ quán. quàn chóu lái jìn shì, zhēn zhuó qiǎn zhōng juān. pán pěng yuán chéng lù, bēi shēn shì xī chuān. huáng rén xún ǎi ǎi, dì jī fù quán quán. yàn xiào yú xū lè, wēi yí wǎng huò qiān. chēng gōng duō yù chù, jiāo chàng gòng chán mián. zhòu yǐ qín sān jiē, róng chéng shèng jiǔ qiān. huān hū líng zhǎo pàn, jǐn zuì zhì zūn qián. ěr rè yóu duān kè, yán tuó jìng zhé xuán. fěi gōng héng jiǎn jiǎn, jǔ zhǐ jué xiān xiān. yuǎn shù liáng biāo dòng, yáo fēng luò zhào xuán. yǐ dāo jīn diàn yàn, yóu xiàn yù hé lián. zǐ dì líng bō xì, qīng fáng yì lù jiān. tuō gēn pán tài yè, nǐ bì chǎn lán tián. cuì gài xián pī fú, qióng zhī jiǔ màn yán. ruò jīng fāng zhǐ bàn, jìn jié sù sī chán. chuò yuē zī piān yàn, zhū jī shí gèng pián. yǐ fēng héng zǎo xuě, dài yuè jìng lián quán. qǐ shòu wū ní zǐ, yí tóng hàng xiè yán. gū pú suí fàn fàn, líng qiàn bìng juān juān. yuán sù lán zhōu qù, qún jiāng cuì dì qiān. huái zhū chū chū shuǐ, gǒng bì yǐ yíng qiān. dàng yàng tíng shuāng jiǎng, fēn fāng liè bā zhuān. duī yún zhēn ài dài, jī cuì gèng cōng qiān. chǒng mìng hé fān xī, fēn xié dé zì zhuān. duǒ yí zhī wèi měi, yùn chǐ mù ēn piān. zuì xǔ tóng huái huì, qīng kuí gòng miǎn zhān. gǎn yún zān cǎi bǐ, màn zì lǐ guī biān. yuān lù hái róng yǔ, kuí lóng rèn hòu xiān. xī hé qíng zì qià, cù bù yóu zhān. zhēn guǒ yíng huái xiù, jiān xiāng yā jǐn jiān. yàn xún yú gǎo luò, gōng yǐ zòu qián diān. wàn lǐ guī huáng jí, qiān qiū guǎng fú?. xī chí wú nì mǎ, nán zhào yǒu tí juān. bǎn jí jīn tōng gòng, gāng líng yǒng bù qiān. shì gōng míng dǐng yǒu, wén dé jìng gē chán. qióng niǎo yóu kān mǐn, āi hóng gèng zú lián. zhēng shū yīng zàn huǎn, bū fù měi cháng juān. wǔ kuò jiē níng yǔ, ān liú yǐ dǎo qiān. xiū fēng sū jí kǔ, huà rì qǐ wēi diān. xián lǐn tiān wēi sù, hái gēng wáng dào píng. xū zhōng qín fǎng luò, jiǎng yì dú zūn gān. jīng yī duān xīn xué, wēi wēi chǎn mì quán. yuān zhōng kuī suì mù, zhì zhì xiǎn táo zhēn. zuò lùn zhuī yī lǚ, lún cái jiǎn xǔ yàn. gòng zhī zhān zhǔ shèng, jiān sòng dé chén xián. mín mò qún xiū ō, guān fāng zhèng jiǎo qián. píng zhāng kāi fǔ fú, bó jī qù yīng zhān. jiǔ suì jiā hé shí, shuāng qí ruì mài. xiāo sháo cháng yǐn yǐn, pí gǔ jué tián tián. qì zuì shū sān wǎng, hóng fēng sù bā shān. zōu yú yóu dà zé, lín zhǐ yīng chūn tián. jiāo tài chén wú yì, cóng yóu fù yǒu juǎn. zhāng shēn róng zuǎn zǔ, lì zhì lǐn hé chán. yǔ lù zhǎng chéng cǐ, juān āi shàng quē yān. chú ráo péi xiàn sòng, kuì bǐ shàng lín piān.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具