民俗文化

道旁叹古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3059865 次
《道旁叹》

朝代:清代

作者: 周弘

全文:

三月四月麦未熟,饿夫扶携领官粟。得粟村墟起爨烟,嫠妇何为道旁哭。

自言幼本名闺妹,父母衣我红罗襦。十七嫁作儒家妇,足迹不出门中枢。

夫亡十指难糊口,连岁凶荒断升斗。县帖纷纷催乐输,大儿枵腹披枷杻。

小儿呱呱怀抱中,身死奚恤愁儿从。昨闻诏书发粟赈,匍匐哀告含羞容。

安得有钱买胥吏,赈籍无名长官詈。踯躅中路不得归,以此悲伤洒血泪。

我闻斯语愁心神,彼司牧者独何人?方看嫠妇泣东陌,又听悲怨来西郊。

拼音:

sān yuè sì yuè mài wèi shú, è fū fú xié lǐng guān sù. dé sù cūn xū qǐ cuàn yān, lí fù hé wéi dào páng kū. zì yán yòu běn míng guī mèi, fù mǔ yī wǒ hóng luó rú. shí qī jià zuò rú jiā fù, zú jī bù chū mén zhōng shū. fū wáng shí zhǐ nán hú kǒu, lián suì xiōng huāng duàn shēng dǒu. xiàn tiē fēn fēn cuī lè shū, dà ér xiāo fù pī jiā chǒu. xiǎo ér gū gū huái bào zhōng, shēn sǐ xī xù chóu ér cóng. zuó wén zhào shū fā sù zhèn, pú fú āi gào hán xiū róng. ān dé yǒu qián mǎi xū lì, zhèn jí wú míng zhǎng guān lì. zhí zhú zhōng lù bù dé guī, yǐ cǐ bēi shāng sǎ xuè lèi. wǒ wén sī yǔ chóu xīn shén, bǐ sī mù zhě dú hé rén? fāng kàn lí fù qì dōng mò, yòu tīng bēi yuàn lái xī jiāo.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具