民俗文化

余性爱琴某山人有旧藏古琴四其最佳者为赵松雪故物许自南中携赠诗以速之古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060119 次
《余性爱琴某山人有旧藏古琴四其最佳者为赵松雪故物许自南中携赠诗以速之》

朝代:清代

作者: 毕沅

全文:

古音不作古器亡,宝琴百衲无辉光。江关老屋风雨夕,七条瘦玉沦微茫。

山人家住老云麓,一生消尽清闲福。明徽妙手发奇声,成连海上传仙曲。

别鹤离鹍调不闻,雪弦寂寂网轻尘。前年挟策走京洛,相逢一一为吾陈。

云是家藏琴有四,一有有元至正年间识。蛟唇蛇腹凤皇丝,背篆犹衔松雪字。

中抱泠泠太古心,王孙秀邸寄愁深。凭添南渡沧桑感,弹彻西台恸哭音。

琴是人非岁复月,浮云柳絮飘空阔。缣素流传半劫灰,五百年来剩此物。

予爱琴德通琴声,点点寒星纤指老。若将焦尾遥相赠,便是中郎无限情。

玉轸孤桐分一片,柳家双锁人难见。梅花淡月隔江南,莫负秋堂红石荐。

拼音:

gǔ yīn bù zuò gǔ qì wáng, bǎo qín bǎi nà wú huī guāng. jiāng guān lǎo wū fēng yǔ xī, qī tiáo shòu yù lún wēi máng. shān rén jiā zhù lǎo yún lù, yī shēng xiāo jǐn qīng xián fú. míng huī miào shǒu fā qí shēng, chéng lián hǎi shàng chuán xiān qū. bié hè lí kūn diào bù wén, xuě xián jì jì wǎng qīng chén. qián nián xié cè zǒu jīng luò, xiāng féng yī yī wèi wú chén. yún shì jiā cáng qín yǒu sì, yī yǒu yǒu yuán zhì zhèng nián jiān shí. jiāo chún shé fù fèng huáng sī, bèi zhuàn yóu xián sōng xuě zì. zhōng bào líng líng tài gǔ xīn, wáng sūn xiù dǐ jì chóu shēn. píng tiān nán dù cāng sāng gǎn, dàn chè xī tái tòng kū yīn. qín shì rén fēi suì fù yuè, fú yún liǔ xù piāo kōng kuò. jiān sù liú chuán bàn jié huī, wǔ bǎi nián lái shèng cǐ wù. yǔ ài qín dé tōng qín shēng, diǎn diǎn hán xīng xiān zhǐ lǎo. ruò jiāng jiāo wěi yáo xiāng zèng, biàn shì zhōng láng wú xiàn qíng. yù zhěn gū tóng fēn yī piàn, liǔ jiā shuāng suǒ rén nán jiàn. méi huā dàn yuè gé jiāng nán, mò fù qiū táng hóng shí jiàn.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具