民俗文化

秋宵吟 雾雨酿寒,秋光向尽,和鹤公古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:4081256 次
《秋宵吟 雾雨酿寒,秋光向尽,和鹤公》

朝代:清代

作者: 王鹏运

全文:

冷云低,败叶委。又到秋光婪尾。东园畔、记醉绿酬红,饯春曾几。

思缠绵,意旖旎。撩乱愁丝难理。西风悄、又雾雨冥迷,酿寒如此。

赖有黄花,共晚节、傲霜未已。故人书断,海客谈空,何物能令公喜。

安得沧江里。一叶淩波,深入万苇。溯空明、弄笛船唇,歌阕明月正在水。

拼音:

lěng yún dī, bài yè wěi. yòu dào qiū guāng lán wěi. dōng yuán pàn jì zuì lǜ chóu hóng, jiàn chūn céng jǐ. sī chán mián, yì yǐ nǐ. liáo luàn chóu sī nán lǐ. xī fēng qiāo yòu wù yǔ míng mí, niàng hán rú cǐ. lài yǒu huáng huā, gòng wǎn jié ào shuāng wèi yǐ. gù rén shū duàn, hǎi kè tán kōng, hé wù néng lìng gōng xǐ. ān dé cāng jiāng lǐ. yī yè líng bō, shēn rù wàn wěi. sù kōng míng nòng dí chuán chún, gē què míng yuè zhèng zài shuǐ.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:62317
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具