民俗文化

寄陶昌化子师古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060863 次
《寄陶昌化子师》

朝代:清代

作者: 陈恭尹

全文:

五月五羊城,积阴雨如泻。陶侯之官未及境,停车问我禺山下。

贫家无酒留君欢,郊外移尊劳五马。相逢半是白头人,高僧况有青莲社。

红楼朱榭次第开,临高可以挥金杯。石门香浦在左右,龙川羊峡东西来。

陶侯胸中富山水,郭璞郦元那足比。文章词语妙今时,稽古宁知更如此。

珠崖儋耳绝方舆,胜迹中华或未如。天遣陶侯分百里,尽搜灵秘入新书。

别来著作今多少,海外音书阻鱼鸟。我从一跌落苔阶,卧疾罗浮过秋杪。

怀君终夕寐难成,听尽宾鸿自北声。一笑相逢定何日,因风聊以赠平生。

拼音:

wǔ yuè wǔ yáng chéng, jī yīn yǔ rú xiè. táo hóu zhī guān wèi jí jìng, tíng chē wèn wǒ yú shān xià. pín jiā wú jiǔ liú jūn huān, jiāo wài yí zūn láo wǔ mǎ. xiāng féng bàn shì bái tóu rén, gāo sēng kuàng yǒu qīng lián shè. hóng lóu zhū xiè cì dì kāi, lín gāo kě yǐ huī jīn bēi. shí mén xiāng pǔ zài zuǒ yòu, lóng chuān yáng xiá dōng xī lái. táo hóu xiōng zhōng fù shān shuǐ, guō pú lì yuán nà zú bǐ. wén zhāng cí yǔ miào jīn shí, jī gǔ níng zhī gèng rú cǐ. zhū yá dān ěr jué fāng yú, shèng jī zhōng huá huò wèi rú. tiān qiǎn táo hóu fēn bǎi lǐ, jǐn sōu líng mì rù xīn shū. bié lái zhù zuò jīn duō shǎo, hǎi wài yīn shū zǔ yú niǎo. wǒ cóng yī diē luò tái jiē, wò jí luó fú guò qiū miǎo. huái jūn zhōng xī mèi nán chéng, tīng jǐn bīn hóng zì běi shēng. yī xiào xiāng féng dìng hé rì, yīn fēng liáo yǐ zèng píng shēng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具