民俗文化

郑容全成蛟形木机歌古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060937 次
《郑容全成蛟形木机歌》

朝代:唐代

作者: 皎然

全文:

万物贵天然,天然不可得。浑朴无劳剞劂工,
幽姿自可蛟龙质。欲腾未去何翩翩,扬袂争前谁敢拂。
可中风雨一朝至,还应不是池中物。苍山万重采一枝,
形如器车生意奇。风号雨喷心不折,众木千丛君独知。
高人心,多越格。有时就月吟春风,持来座右惊神客。
爱君开閤江之滨,白云黄鹤长相亲。南郭子綦我不识,
非君独是是何人。

拼音:

wàn wù guì tiān rán, tiān rán bù kě dé. hún piáo wú láo jī jué gōng, yōu zī zì kě jiāo lóng zhì. yù téng wèi qù hé piān piān, yáng mèi zhēng qián shuí gǎn fú. kě zhòng fēng yǔ yī zhāo zhì, hái yīng bú shì chí zhōng wù. cāng shān wàn zhòng cǎi yī zhī, xíng rú qì chē shēng yì qí. fēng hào yǔ pēn xīn bù zhé, zhòng mù qiān cóng jūn dú zhī. gāo rén xīn, duō yuè gé. yǒu shí jiù yuè yín chūn fēng, chí lái zuò yòu jīng shén kè. ài jūn kāi gé jiāng zhī bīn, bái yún huáng hè zhǎng xiàng qīn. nán guō zi qí wǒ bù shí, fēi jūn dú shì shì hé rén.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具