民俗文化

游称心寺古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:4081078 次
《游称心寺》

朝代:唐代

作者: 宋之问

全文:

释事怀三隐,清襟谒四禅。江鸣潮未落,林晓日初悬。
宝叶交香雨,金沙吐细泉。望谐舟客趣,思发海人烟。
顾枥仍留马,乘杯久弃船。未忧龟负岳,且识鸟耘田。
理契都无象,心冥不寄筌。安期庶可揖,天地得齐年。

拼音:

shì shì huái sān yǐn, qīng jīn yè sì chán. jiāng míng cháo wèi luò, lín xiǎo rì chū xuán. bǎo yè jiāo xiāng yǔ, jīn shā tǔ xì quán. wàng xié zhōu kè qù, sī fā hǎi rén yān. gù lì réng liú mǎ, chéng bēi jiǔ qì chuán. wèi yōu guī fù yuè, qiě shí niǎo yún tián. lǐ qì dōu wú xiàng, xīn míng bù jì quán. ān qī shù kě yī, tiān dì dé qí nián.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:62317
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具