民俗文化

东郡怀古二首。阳给事古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060779 次
《东郡怀古二首。阳给事》

朝代:唐代

作者: 李德裕

全文:

宋氏远家左,豺狼满中州。阳君守滑台,终古垂英猷。
数仞城既毁,万夫心莫留。跳身入飞镞,免胄临霜矛。
毕命在旗下,僵尸横道周。义风激河汴,壮气沦山丘。
嗟尔抱忠烈,古来谁与俦。就烹感汉使,握节悲阳秋。
颜子缀清藻,铿然如素璆.徘徊望故垒,尚想精魂游。

拼音:

sòng shì yuǎn jiā zuǒ, chái láng mǎn zhōng zhōu. yáng jūn shǒu huá tái, zhōng gǔ chuí yīng yóu. shù rèn chéng jì huǐ, wàn fū xīn mò liú. tiào shēn rù fēi zú, miǎn zhòu lín shuāng máo. bì mìng zài qí xià, jiāng shī héng dào zhōu. yì fēng jī hé biàn, zhuàng qì lún shān qiū. jiē ěr bào zhōng liè, gǔ lái shuí yǔ chóu. jiù pēng gǎn hàn shǐ, wò jié bēi yáng qiū. yán zi zhuì qīng zǎo, kēng rán rú sù qiú. pái huái wàng gù lěi, shàng xiǎng jīng hún yóu.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具