民俗文化

水调歌头(夜泛湘江)古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061107 次
《水调歌头(夜泛湘江)》

朝代:宋代

作者: 王炎

全文:

江月冷如水,江水碧於空。晚来一霎过雨,为我洗秋容。悄悄四山人静,凛凛三更露下,天阔叫孤鸿。唤醒蓬窗梦,身在水晶宫。
揖湘妃,招月娣,御清风。素琴韵远。不觉醉眼杏花红。禹穴骑鲸仙去,东海钓鳌人远,此意与谁同。倚柁一长啸,出壑舞鱼龙。

拼音:

jiāng yuè lěng rú shuǐ, jiāng shuǐ bì yú kōng. wǎn lái yī shà guò yǔ, wèi wǒ xǐ qiū róng. qiāo qiāo sì shān rén jìng, lǐn lǐn sān gēng lù xià, tiān kuò jiào gū hóng. huàn xǐng péng chuāng mèng, shēn zài shuǐ jīng gōng. yī xiāng fēi, zhāo yuè dì, yù qīng fēng. sù qín yùn yuǎn. bù jué zuì yǎn xìng huā hóng. yǔ xué qí jīng xiān qù, dōng hǎi diào áo rén yuǎn, cǐ yì yǔ shuí tóng. yǐ duò yī cháng xiào, chū hè wǔ yú lóng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具