民俗文化

用东坡武昌寒溪韵三篇 其三古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060106 次
《用东坡武昌寒溪韵三篇 其三》

朝代:宋代

作者: 朱槔

全文:

故园山水真奇哉,三径兰菊当年栽。自嗟流浪不知返,江城晓角愁吹梅。

诗书邀我忽半世,车毂前却连崔嵬。试寻夷路到圣处,马力已竭烦舆台。

去天尺五吐杰句,孔丘盗蹠俱尘埃。坐疑蓬岛寻丈尔,扁舟径入浮云堆。

肩摩嵇向挽焦贺,欲倒瀛海为尊罍。梦中失脚在何许,千里闽越天南隈。

只身形影自相吊,俯仰马鬣迷青苔。兰阶彫谢知叶落,荆树惨淡无花开。

向来愚公不自度,一手欲以太华摧。那知天目山顶露,儿啼下视云间雷。

华亭黄耳竟安在,辽东白鹤还飞来。终寻三十六峰去,要假聂许平馀哀。

拼音:

gù yuán shān shuǐ zhēn qí zāi, sān jìng lán jú dāng nián zāi. zì jiē liú làng bù zhī fǎn, jiāng chéng xiǎo jiǎo chóu chuī méi. shī shū yāo wǒ hū bàn shì, chē gū qián què lián cuī wéi. shì xún yí lù dào shèng chù, mǎ lì yǐ jié fán yú tái. qù tiān chǐ wǔ tǔ jié jù, kǒng qiū dào zhí jù chén āi. zuò yí péng dǎo xún zhàng ěr, piān zhōu jìng rù fú yún duī. jiān mó jī xiàng wǎn jiāo hè, yù dào yíng hǎi wèi zūn léi. mèng zhōng shī jiǎo zài hé xǔ, qiān lǐ mǐn yuè tiān nán wēi. zhī shēn xíng yǐng zì xiāng diào, fǔ yǎng mǎ liè mí qīng tái. lán jiē diāo xiè zhī yè luò, jīng shù cǎn dàn wú huā kāi. xiàng lái yú gōng bù zì dù, yī shǒu yù yǐ tài huá cuī. nǎ zhī tiān mù shān dǐng lù, ér tí xià shì yún jiān léi. huá tíng huáng ěr jìng ān zài, liáo dōng bái hè hái fēi lái. zhōng xún sān shí liù fēng qù, yào jiǎ niè xǔ píng yú āi.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具