民俗文化

二郎神古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061336 次
《二郎神》

朝代:金朝

作者: 王哲

全文:

观尘境尽。总把浮名修整。此假合形骸皆不悟,犹然待、巧妆驰骋。

百岁韶华能有几,到七十、难逃逝景。隳里面真真,罪业愈重,无由祛屏。

如省。当初一点,莹清明炳。速认他、从来呼甚么,元是圆成光影。

又唤金丹仍粒粒,好做主、重令永永。愿凡世、人人个个,回头浇淳休逞。

拼音:

guān chén jìng jǐn. zǒng bǎ fú míng xiū zhěng. cǐ jiǎ hé xíng hái jiē bù wù, yóu rán dài qiǎo zhuāng chí chěng. bǎi suì sháo huá néng yǒu jǐ, dào qī shí nán táo shì jǐng. huī lǐ miàn zhēn zhēn, zuì yè yù zhòng, wú yóu qū píng. rú shěng. dāng chū yì diǎn, yíng qīng míng bǐng. sù rèn tā cóng lái hū shèn me, yuán shì yuán chéng guāng yǐng. yòu huàn jīn dān réng lì lì, hǎo zuò zhǔ zhòng lìng yǒng yǒng. yuàn fán shì rén rén gè gè, huí tóu jiāo chún xiū chěng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具