民俗文化

上云内帅贾君古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061096 次
《上云内帅贾君》

朝代:元代

作者: 麻革

全文:

北极长虹掣,西垣太白高。千年知运圮,四海共兵鏖。

雾黑龙蛇斗,山昏虎豹嘷。石伤填海羽,波动负山鳌。

遗介潜寒渚,惊鼯走夜牢。江山留惨黯,天地入焄蒿。

众折思枝柱,初寒俟茧缫。明良逢庆会,乡曲得名豪。

梁栋因人出,艅艎为世操。安流欣鼓枻,奔浪独能篙。

日出戈挥景,江翻弩射涛。风声连澒洞,裁鉴悉纤毫。

桃李勤封植,茅菅日薙薅。猎场游麂鹿,鱼渚动鳅鱽。

井邑生春色,禾麻饫土膏。民歌乌绕屋,士喜马腾槽。

朔塞閒刁斗,天山拥节旄。岱嵩何落落,江汉自滔滔。

大宝珠仍璧,长城雉与壕。崇牙分棨戟,大壤属鞬櫜。

日月依龙德,风云挟豹韬。夹山群战骑,黑水泳轻舠。

落日观鱼浦,秋风射雉皋。化行家置塾,役简里停鼛。

歌奏投壶室,文閒治狱曹。西庵谈性理,东阁会奇髦。

森爽开璜琥,纵横列雁羔。礼容新泮宇,物性遂庄濠。

牧唱闻朝起,樵音听暮号。孤婴收坎阱,流滞起蓬蒿。

屡下陈蕃榻,谁空北海醪。却军敦礼乐,曹馆富风骚。

客望龙门聚,雏从凤穴翱。世知三窟隘,人可二天逃。

雨露承恩命,山河袭世劳。功名高卫霍,辅弼慕伊咎。

鞍马怜髀肉,簪缨视鬓毛。雅申张仲德,颂入鲁侯昭。

有客伤沦落,无阶写郁陶。太行云羃羃,代北雨骚骚。

去国心将折,怀人首独搔。身如伏枥骥,情似失林猱。

涸辙将安往,穷途况所遭。幸今逢匠石,直欲啖醨糟。

忖己诚无有,登门亦已叨。沐薰良备至,感激欲号咷。

已客冯驩舍,犹伤范叔袍。锷须开匣剑,割欲试铅刀。

杞梓容山木,包羞荐沼芼。每思休困顿,佳荫有兰䔌。

拼音:

běi jí cháng hóng chè, xī yuán tài bái gāo. qiān nián zhī yùn pǐ, sì hǎi gòng bīng áo. wù hēi lóng shé dòu, shān hūn hǔ bào háo. shí shāng tián hǎi yǔ, bō dòng fù shān áo. yí jiè qián hán zhǔ, jīng wú zǒu yè láo. jiāng shān liú cǎn àn, tiān dì rù xūn hāo. zhòng zhé sī zhī zhù, chū hán qí jiǎn sāo. míng liáng féng qìng huì, xiāng qū dé míng háo. liáng dòng yīn rén chū, yú huáng wèi shì cāo. ān liú xīn gǔ yì, bēn làng dú néng gāo. rì chū gē huī jǐng, jiāng fān nǔ shè tāo. fēng shēng lián hòng dòng, cái jiàn xī xiān háo. táo lǐ qín fēng zhí, máo jiān rì tì hāo. liè chǎng yóu jǐ lù, yú zhǔ dòng qiū dāo. jǐng yì shēng chūn sè, hé má yù tǔ gāo. mín gē wū rào wū, shì xǐ mǎ téng cáo. shuò sāi xián diāo dǒu, tiān shān yōng jié máo. dài sōng hé luò luò, jiāng hàn zì tāo tāo. dà bǎo zhū réng bì, cháng chéng zhì yǔ háo. chóng yá fēn qǐ jǐ, dà rǎng shǔ jiān gāo. rì yuè yī lóng dé, fēng yún xié bào tāo. jiā shān qún zhàn qí, hēi shuǐ yǒng qīng dāo. luò rì guān yú pǔ, qiū fēng shè zhì gāo. huà háng jiā zhì shú, yì jiǎn lǐ tíng gāo. gē zòu tóu hú shì, wén xián zhì yù cáo. xī ān tán xìng lǐ, dōng gé huì qí máo. sēn shuǎng kāi huáng hǔ, zòng héng liè yàn gāo. lǐ róng xīn pàn yǔ, wù xìng suì zhuāng háo. mù chàng wén cháo qǐ, qiáo yīn tīng mù hào. gū yīng shōu kǎn jǐng, liú zhì qǐ péng hāo. lǚ xià chén fān tà, shuí kōng běi hǎi láo. què jūn dūn lǐ yuè, cáo guǎn fù fēng sāo. kè wàng lóng mén jù, chú cóng fèng xué áo. shì zhī sān kū ài, rén kě èr tiān táo. yǔ lù chéng ēn mìng, shān hé xí shì láo. gōng míng gāo wèi huò, fǔ bì mù yī jiù. ān mǎ lián bì ròu, zān yīng shì bìn máo. yǎ shēn zhāng zhòng dé, sòng rù lǔ hóu zhāo. yǒu kè shāng lún luò, wú jiē xiě yù táo. tài xíng yún mì mì, dài běi yǔ sāo sāo. qù guó xīn jiāng zhé, huái rén shǒu dú sāo. shēn rú fú lì jì, qíng shì shī lín náo. hé zhé jiāng ān wǎng, qióng tú kuàng suǒ zāo. xìng jīn féng jiàng shí, zhí yù dàn lí zāo. cǔn jǐ chéng wú yǒu, dēng mén yì yǐ dāo. mù xūn liáng bèi zhì, gǎn jī yù hào táo. yǐ kè féng huān shě, yóu shāng fàn shū páo. è xū kāi xiá jiàn, gē yù shì qiān dāo. qǐ zǐ róng shān mù, bāo xiū jiàn zhǎo mào. měi sī xiū kùn dùn, jiā yīn yǒu lán.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具