民俗文化

绣妇行古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060183 次
《绣妇行》

朝代:元代

作者: 揭祐民

全文:

回文未动机心忙,幼时学刺双鸳鸯。渐摹小景作芦雁,稍引初智成麇獐。

几回停线望长晷,年深勾拨入教坊。宫罗裁就绣御用,伴伍推让尊前行。

一丝欲理三涤手,龙凤密凑云分光。臂垂枯木挂猿狖,眼注寒水明鹙鸧。

瘖瘖蜩蝉壳未脱,栉栉蚕腹丝为僵。晴天日杲等馀事,清夜膏继争毫芒。

鸣机裂下绷忽解,掴掴一弗声闻廊。千秋万岁奉圣王,若比倚市真谁强。

拼音:

huí wén wèi dòng jī xīn máng, yòu shí xué cì shuāng yuān yāng. jiàn mó xiǎo jǐng zuò lú yàn, shāo yǐn chū zhì chéng jūn zhāng. jǐ huí tíng xiàn wàng zhǎng guǐ, nián shēn gōu bō rù jiào fāng. gōng luó cái jiù xiù yù yòng, bàn wǔ tuī ràng zūn qián xíng. yī sī yù lǐ sān dí shǒu, lóng fèng mì còu yún fēn guāng. bì chuí kū mù guà yuán yòu, yǎn zhù hán shuǐ míng qiū cāng. yīn yīn tiáo chán ké wèi tuō, zhì zhì cán fù sī wèi jiāng. qíng tiān rì gǎo děng yú shì, qīng yè gāo jì zhēng háo máng. míng jī liè xià běng hū jiě, guāi guāi yī fú shēng wén láng. qiān qiū wàn suì fèng shèng wáng, ruò bǐ yǐ shì zhēn shuí qiáng.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具