民俗文化

题赵模拓本兰亭后古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061351 次
《题赵模拓本兰亭后》

朝代:元代

作者: 鲜于枢

全文:

兰亭化身千百亿,贞观赵模推第一。百家聚讼谩纷纭,正传宁到山中石。

论书当论气韵神,谁与痴儿较形质。想当填郭断手初,帝与欧虞皆太息。

昭陵玉匣秘重泉,自此中天无二日。元章老去不及见,却见苏家评甲乙。

北山居士得何许,购取宁论万金直。几年僦屋客江海,宝气奎光夜相射。

南来北人多健者,名色连艘金满室。应嗟我辈太痴绝,常抱蠹书论得失。

拼音:

lán tíng huà shēn qiān bǎi yì, zhēn guān zhào mó tuī dì yī. bǎi jiā jù sòng mán fēn yún, zhèng zhuàn níng dào shān zhōng shí. lùn shū dāng lùn qì yùn shén, shuí yǔ chī ér jiào xíng zhì. xiǎng dāng tián guō duàn shǒu chū, dì yǔ ōu yú jiē tài xī. zhāo líng yù xiá mì zhòng quán, zì cǐ zhōng tiān wú èr rì. yuán zhāng lǎo qù bù jí jiàn, què jiàn sū jiā píng jiǎ yǐ. běi shān jū shì dé hé xǔ, gòu qǔ níng lùn wàn jīn zhí. jǐ nián jiù wū kè jiāng hǎi, bǎo qì kuí guāng yè xiāng shè. nán lái běi rén duō jiàn zhě, míng sè lián sōu jīn mǎn shì. yīng jiē wǒ bèi tài chī jué, cháng bào dù shū lùn dé shī.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具