民俗文化

丙午二月一日同仲弟子彦道士陈允宁游金华诸峰古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3061030 次
《丙午二月一日同仲弟子彦道士陈允宁游金华诸峰》

朝代:元代

作者: 刘崧

全文:

早抱林壑想,而多婴垢氛。閒来武山下,高挹金华云。

层冈既龙蟠,断垄复瓜分。一岭忽岧峣,千岩尽缤纷。

维时二月初,淑气澄氤氲。江上日华动,空中仙语闻。

楼台映海色,泉石超人群。风含青松响,雨蒸赤霞文。

抚我芳桂枝,兼把芙蓉裙。愿从广成子,再拜浮丘君。

俯视尘浊区,扰扰蚋与蛟。高风激六合,逝此杨清芬。

拼音:

zǎo bào lín hè xiǎng, ér duō yīng gòu fēn. xián lái wǔ shān xià, gāo yì jīn huá yún. céng gāng jì lóng pán, duàn lǒng fù guā fēn. yī lǐng hū tiáo yáo, qiān yán jǐn bīn fēn. wéi shí èr yuè chū, shū qì chéng yīn yūn. jiāng shàng rì huá dòng, kōng zhōng xiān yǔ wén. lóu tái yìng hǎi sè, quán shí chāo rén qún. fēng hán qīng sōng xiǎng, yǔ zhēng chì xiá wén. fǔ wǒ fāng guì zhī, jiān bǎ fú róng qún. yuàn cóng guǎng chéng zǐ, zài bài fú qiū jūn. fǔ shì chén zhuó qū, rǎo rǎo ruì yǔ jiāo. gāo fēng jī liù hé, shì cǐ yáng qīng fēn.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61319
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具