民俗文化

赠峡川僧 其二古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3059827 次
《赠峡川僧 其二》

朝代:元代

作者: 胡奎

全文:

吾闻紫微山,上应紫微星。山中有僧宝,趺坐香华亭。

臞然玉立双瞳青,阅尽西方华藏经。潮音动地天籁作,海上鱼龙皆出听。

灵鹫西来有黄鹤,重重无尽开楼阁。月华先照妙高台,光明云绕加沙角。

拼音:

wú wén zǐ wēi shān, shàng yīng zǐ wēi xīng. shān zhōng yǒu sēng bǎo, fū zuò xiāng huá tíng. qú rán yù lì shuāng tóng qīng, yuè jǐn xī fāng huá cáng jīng. cháo yīn dòng dì tiān lài zuò, hǎi shàng yú lóng jiē chū tīng. líng jiù xī lái yǒu huáng hè, chóng chóng wú jìn kāi lóu gé. yuè huá xiān zhào miào gāo tái, guāng míng yún rào jiā shā jiǎo.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具