民俗文化

季札墓古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:3060075 次
《季札墓》

朝代:元代

作者: 王冕

全文:

识君因读春秋传,今日坟前见断碑。
大义可令吴俗变,高风不独鲁人知。
剑光注壑生灵草,树影悬空动羽旗。
休问姑苏旧风景,白烟青雨黍离离。

拼音:

shí jūn yīn dú chūn qiū chuán, jīn rì fén qián jiàn duàn bēi. dà yì kě lìng wú sú biàn, gāo fēng bù dú lǔ rén zhī. jiàn guāng zhù hè shēng líng cǎo, shù yǐng xuán kōng dòng yǔ qí. xiū wèn gū sū jiù fēng jǐng, bái yān qīng yǔ shǔ lí lí.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:61318
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具