民俗文化

陶冠子折齿行古诗全文带拼音和赏析

日期: 阅读:4081259 次
《陶冠子折齿行》

朝代:明代

作者: 宋濂

全文:

陶冠先生家海堧,玉作牙齿白且坚。非惟硬饼似刀截,左殽右胾咸能穿。

一朝怪事发坐侧,狂童酗酒步若颠。手挥山斧作狸舞,纵横奋击何喧阗。

先生惊起急驱遏,眼花落井无由悛。当时月黑不辨色,误落两齿声铿然。

先生大痛几欲绝,吻角流血如流涎。掀呀口中开穴窦,唇腭一鼓风翩翩。

譬之连城列埤垷,正阳双玷功非全。咀华从此惮强劲,却爱芳脆柔于绵。

酒醺刺刺论世事,宫徵未必能清圆。东闾西井走相唁,先生便可总烦悁。

跛足男儿尚节度,折臂刺史居台躔。但得锦心绣肠在,何忧健翮难飞骞。

先生闻之只大噱,诬辞奚用来如泉。柔存刚缺古所戒,昭晰不异明星悬。

余生?迫与物忤,藉此为鉴期无愆。两间分付妙不测,神奇臭腐相萦缘。

但涉形形尽粗秽,县解定属虚无先。须知无趾别有趾,外累皆拨虫能天。

犊白人育宁足虑,祸福相倚诚幽玄。江城五月藕花发,花气蒸雨浓如烟。

且沽美酒对花饮,正有三百青铜钱。

拼音:

táo guān xiān shēng jiā hǎi ruán, yù zuò yá chǐ bái qiě jiān. fēi wéi yìng bǐng shì dāo jié, zuǒ xiáo yòu zì xián néng chuān. yī zhāo guài shì fā zuò cè, kuáng tóng xù jiǔ bù ruò diān. shǒu huī shān fǔ zuò lí wǔ, zòng héng fèn jī hé xuān tián. xiān shēng jīng qǐ jí qū è, yǎn huā luò jǐng wú yóu quān. dāng shí yuè hēi bù biàn sè, wù luò liǎng chǐ shēng kēng rán. xiān shēng dà tòng jī yù jué, wěn jiǎo liú xiě rú liú xián. xiān ya kǒu zhōng kāi xué dòu, chún è yī gǔ fēng piān piān. pì zhī lián chéng liè pí xiàn, zhèng yáng shuāng diàn gōng fēi quán. jǔ huá cóng cǐ dàn qiáng jìng, què ài fāng cuì róu yú mián. jiǔ xūn cì cì lùn shì shì, gōng zhēng wèi bì néng qīng yuán. dōng lǘ xī jǐng zǒu xiàng yàn, xiān shēng biàn kě zǒng fán yuān. bǒ zú nán ér shàng jié dù, zhé bì cì shǐ jū tái chán. dàn dé jǐn xīn xiù cháng zài, hé yōu jiàn hé nán fēi qiān. xiān shēng wén zhī zhǐ dà jué, wū cí xī yòng lái rú quán. róu cún gāng quē gǔ suǒ jiè, zhāo xī bù yì míng xīng xuán. yú shēng? pò yǔ wù wǔ, jí cǐ wèi jiàn qī wú qiān. liǎng jiān fēn fù miào bù cè, shén qí chòu fǔ xiāng yíng yuán. dàn shè xíng xíng jǐn cū huì, xiàn jiě dìng shǔ xū wú xiān. xū zhī wú zhǐ bié yǒu zhǐ, wài lèi jiē bō chóng néng tiān. dú bái rén yù níng zú lǜ, huò fú xiàng yǐ chéng yōu xuán. jiāng chéng wǔ yuè ǒu huā fā, huā qì zhēng yǔ nóng rú yān. qiě gū měi jiǔ duì huā yǐn, zhèng yǒu sān bǎi qīng tóng qián.

标签:

工具邻居

  • 千字文

    千字文

    更新时间:2021-09-01
    使用次数:62317
    千字文全文带解释和拼音

大家都在使用的工具